Карго транспорт

Аеродроми Србије д.о.о. аеродром “Константин Велики” Ниш је после Аеродрома Никола Тесла Београд највеће ваздушно пристаниште у Србији, преко кога се одвија робни транспорт.

Аеродроми Србије д.о.о. аеродром “Константин Велики” Ниш опремлјен је за претоварне и транспортне манипулације у опслуживању савремених путничких и теретних авиона. Располаже специфичном аеродромском опремом, возилима и теретним приколицама за транспорт комадног терета, палета и контејнера и другом опремом која се користи у опслуживању.

Робно – царински терминал за домаћи и међународни саобраћај Аеродроми Србије д.о.о. аеродром “Константин Велики” Ниш поседује царинско складиште капацитета 630м2 (530м² + 100м2) , пословни простор за смештај карго службе, шпедитерских организација и Управе царина.

Карго служба обавлја послове прихвата и отпреме робе у ваздушном саобраћају (утовар, истовар и претовар терета), складиштења авио пошилјки и израде документације. Служба је задужена за прихват, отпрему, претовар и складиштење робе и моторних возила под царинским наџором у друмском саобраћају. Задужена је за свеобухватно пословање и функционисање робног, царинских и осталих складишта у власништву Предузећа, израду и контролу потребне документације. Служба пружа услуге наплате и даје налоге за фактурисање складиштења, претовара робе и наплате осталих услуга у складу са Ценовником комерцијалних услуга из области за коју је задужена. Сарађује са царинским, шпедитерским, инспекцијским, полицијским и свим осталим службама уклјученим у процесу царињења, складиштења, прихвата и отпреме авио пошилјки и робе у друмском саобраћају. Организује, анимира и реализује превоз робе како у оквиру расположивих капацитета редовних линија, тако и кроз организацију наменских летова.

Складиштење робе врши се у сопственом складишту (Јавно царинско складиште типа И) површине 630 м². Складиште поседује модерну утоварно-истоварну и вучну опрему: 3 вилјушкара носивости три и пет тона, 2 трактора, 4 ручних вилјушкара и колица за превоз робе (балк и палетизоване).

Ускладиштена роба добро је обезбеђена.

За утовар и истовар робе из ваздухоплова користи се карго лодер носивости до 7т, палетна колица носивости до 7т и вучно возило.

Контакт:

Тел: 064/880-3564
E-mail: cargo@nis-airport.com

Шпедиција

Аеродроми Србије д.о.о. аеродром “Константин Велики” Ниш има заклјучене уговоре са робним агентима (шпедитерским организацијама) преко којих нудимо ефикасно и одговорно извршавање преузетих обавеза у следећем асортиману услуга:

Организација авио-транспорта роба редовним или чартер летовима за све дестинације;
Обавештавање примаоца о приспећу робе;
Обавлјање царинских поступака и пуштање робе у слободан промет;
Превоз робе до и са дестинације корисника на територији Републике Србије сопственим возилима.

Царинско заступање врше лиценцирани царински заступници, уз подношење докумената царинским органима у најкраћим роковима, уз редовно праћење и обавештавање корисника о променама прописа.

Контакт робних агената – шпедитерских агенција које имају заклјучене уговоре за прихват и отпрему робе са Аеродроми Србије д.о.о. аеродром “Константин Велики” Ниш можете пронаћи овде:

Навигатор Карго агент
Интереуропа
Трансфера

Контакт:

Владимир Радојевић

Руководилац карго службе

Тел:064/880-3574

E-mail: inikolic@nis-airport.com

Братислав Михајловић

Главни магационер

Тел: 064/8803361

E-mail: cargo@nis-airport.com