Predati ili registrovani prtljag predstavlja prtljag koji putnik predaje pri registraciji na let na šalterima za registaciju na aerodromu, a prevozi se u prtljažnom delu aviona. Avio-kompanije određuju broj komada, masu i dimenzije prtljaga koji se besplatno prevozi. Sve iznad propisanih karakteristika prtljaga se dodatno naplaćuje. Na internet stranici avio-kompanije koju ste izabrali, proverite sva ograničenja koja se tiču predatog prtljaga koji ste odabrali za let.

U predati prtljag ne smeju se unositi sledeći predmeti:

  • eksplozivi, uključujući detonatore, granate, mine;
  • plinovi: propan, butan;
  • zapaljive tečnosti;
  • tupi predmeti koji mogu uzrokovati ozbiljne povrede kad se njima udara;
  • zapaljive materije i materijali poput magnezijuma;
  • radioaktivne materije;
  • oksidi i organski peroksidi;
  • otrovne i zarazne materije;
  • korozivne hemikalije, uključujući živu;

Dodatne informacija o predmetima i materijama koje su zabranjene za unos u obezbeđivano-restriktivnu zonu aerodroma i vazduhoplov, možete naći na internet stranici Direktora civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u nastavku:

http://cad.gov.rs/upload/security/Lista%20zabranjenih%20predmeta.pdf

Opasna roba su predmeti ili materije koji mogu da predstavljaju rizik za zdravlje, bezbednost, imovinu ili životnu sredinu i koji su navedeni u listi opasne robe u Tehničkim instrukcijama Međunarodne organizacije za civilnog vazduhoplovstvo (ICAO) ili su klasifikovani u skladu sa tim instrukcijama.

Pre pakovanja dobro se informišite šta je dozvoljeno nositi na let!

Strogo je zabranjeno na aerodromu ostavljati prtljag bez nadzora!